Nabór do programu Sąsiedzi 3.0 / Call for application for Neighbours 3.0

call for application

 

Nabór do programu Sąsiedzi 3.0

polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie.

09.02 – 18.03.2016

Polska, Ukraina, Białoruś

 

Jakie według Ciebie jest idealne miejsce do życia? Bezpieczne, inspirujące, pełne życzliwych sobie ludzi, którzy w ciekawy i kreatywny sposób spędzają ze sobą czas? Czy jest to przestrzeń, w której można dyskutować na ważne tematy, dowiadywać się czegoś nowego i spotykać ludzi z różnych kultur i środowisk? Miejsce, w którym przecinają się różne teorie i sposoby życia, a ludzie są chętni do dzielenia się i wspólnego działania?

Jeśli masz dużo energii i pomysłów co zrobić, by takich miejsc było więcej, ale nie do końca wiesz, jak wcielić je w życie, to zapraszamy do polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie Sąsiedzi 3.0

Radzimy, wpieramy, inspirujemy, pomagamy, dajemy konkretne narzędzia i wiedzę oraz stwarzamy przestrzeń do realnego spotkania aktywnych ludzi z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Sąsiedzi 3.0  – nowy wymiar społeczeństwa

Podstawowymi wartościami, na których zbudowany jest program to solidarność, odpowiedzialność, równość, różnorodność, demokracja, otwartość oraz krytyczne myślenie. Wspieramy osoby, które chcą w praktyce doświadczyć tych wartości poprzez współpracę z innymi oraz realizację swojego pomysłu.

Wierzymy w sens budowania dobrego sąsiedztwa, zarówno na poziomie lokalnym, między sąsiadami z tej samej ulicy, jak i na poziomie międzynarodowym, a więc między sąsiednimi państwami. Zapraszamy do spotkania, wzajemnego uczenia się od siebie i wymiany doświadczeń młodych ludzi z Polski, Ukrainy i Białorusi. Stosujemy edukację poza-formalną, ‘learning by doing’ [uczenie się w praktyce] poprzez różnorodne warsztaty, wspólną pracę oraz realizację projektów.

Kto może zostać uczestnikiem programu Sąsiedzi 3.0

Program przeznaczony jest dla osób od 18 do 35 roku życia, mieszkających w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, które chcą zacząć lub kontynuować swoją przygodę z aktywizacją społeczności lokalnych.

Zapraszamy do współpracy ludzi z różnych środowisk i o różnym wykształceniu. Jesteśmy otwarci zarówno na studentów, jak i niestudiujących, wolontariuszy z organizacji pozarządowych, jak i osoby niezwiązane z żadnymi instytucjami, pracujące oraz bezrobotne, mieszkańców miast i wsi.

Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne oraz od lokalnych zespołów, składających się z dwóch osób, które mają pomysł na projekt lub na zmianę w swoim otoczeniu. Działania mogą mieć również charakter międzynarodowy – mogą być realizowane wspólnie przez uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi

Do współpracy zachęcamy również absolwentów programu Pracownia Aktywności Obywatelskiej. W zgłaszającym się zespole może być tylko jeden absolwent/jedna absolwentka.

Jak pracujemy?

Program trwa od maja 2016 do czerwca/lipca 2017. Podczas tych kilkunastu miesięcy uczestnicy spotykają się na międzynarodowych warsztatach, odbywają wizyty sąsiedzkie i pracują w swoich społecznościach lokalnych. Narzędziami zmian społecznych w rozumieniu programu są projekty lokalne oraz wolontariat.

Pierwsze Spotkania:

Wybrane zespoły, zapraszane są na jedno z trzech Pierwszych Spotkań. Każde siedmiodniowe spotkanie, odbywające się w Polsce, na Ukrainie albo Białorusi, odbędzie się w maju 2016. Podczas tego wydarzenia:

 • poznajemy się i zbliżamy do siebie w rozmowach i działaniu,
 • dyskutujemy na wybrane tematy i dotyczące nas zagadnienia z różnych perspektyw,
 • wspólnie działamy (organizujemy debaty lokalne, tworzymy ogrody społeczne lub uczymy się jak w praktyce połączyć stare tradycje z nowymi technologiami), integrujemy się z lokalnymi mieszkańcami oraz przy wsparciu trenerów wprowadzamy wspólnie konkretną zmianę,
 • pracujemy nad pomysłem na projekt i zaczynamy jego planowanie.

Przy zgłaszaniu należy zdecydować się na jeden z podanych tematów:

Temat 1: „Stare-nowe granice: migracja, integracja, izolacja”
07.05 – 14.05.2016

Gdzie leżą nasze wewnętrzne i zewnętrzne granice? Na jakiej podstawie tworzymy je sami dla siebie? Jak granice i bariery wpływają na akceptację lub odrzucanie innych? W jakim stopniu emigranci mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za integrację? W jaki sposób na emigrację wpływają zmiany polityczne i katastrofy w naszych państwach oraz całej Europie? Kiedy państwowe granice mają ludzki, solidarny charakter a kiedy konserwatywny i filtracyjny?

Ważnym elementem spotkania będzie wspólnie zorganizowane wydarzenie w przestrzeni publicznej, podczas którego ludzie o różnych poglądach spróbują pokojowo odpowiedzieć na wyżej zadane pytania.

Temat 2: „Transformacja myślenia: autentyka i technologie”
07.05 – 14.05.2016

Jaką rolę w naszym życiu pełnią zwyczaje i tradycje? Jak nowe technologie wpływają na nasz sposób myślenia i życia? Wieś – miasto: ostoja tradycji – katalizator innowacji? Współczesne technologie i dawne tradycje – stymulatory rozwoju osobistego i kolektywnego? Co wykorzystywać, co pomijać, z czego zrezygnować, a co ze sobą łączyć?

Podczas spotkania będziemy mieli okazję poznać stare techniki rękodzielnicze oraz spróbujemy je połączyć z nowoczesnymi technologiami na rzecz lokalnej zmiany.

Temat 3:„Po co nam sąsiedztwo? Wyzwania i rozwiązania”
14.05 – 21.05.2016

Czym jest sąsiedztwo i co znaczy dla mnie osobiście? Od czego bierze swój początek? Jaki dystans i jaką przestrzeń obejmuje pojęcie „sąsiad”? Co można z pomocą sąsiada zrobić, zmienić, stworzyć? Jak powinny wyglądać relacje z sąsiadami z bloku, a jak z sąsiadami z Ukrainy czy Białorusi? Czego nas uczą dawne dobrosąsiedzkie tradycje?

W trakcie spotkania będziemy pracować przy tworzeniu miejskiego ogrodu społecznego. Dowiemy się czym jest takie miejsce, jak się je zakłada, co jest potrzebne do tego żeby powstał i spełniał swoje funkcje.

Dokładny harmonogram programu 2016/2017:

 • PIERWSZE SPOTKANIE
  Miejsce: Polska, Ukraina, Białoruś
  Czas: 7-14.05.2016 (Ukraina, Białoruś)  oraz 14-21.05.2016 (Białoruś)

Obecność obowiązkowa na jednym ze spotkań

 • SPOTKANIE PROJEKTOWE
  Miejsce: Ukraina, Białoruś
  Czas: 16-22.07.2016 oraz 23-29.07.2016

Obecność obowiązkowa na jednym ze spotkań

 • REALIZACJA PROJEKTÓW
  Czas: 08.2016 – 05.2017
 • PRAKTYKI: wizyty sąsiedzkie i wizyty w organizacjach
  Czas: 09.2016 – 04.2017

Opcjonalne dla wszystkich

 • SZKOLENIE
  Czas: 4-6.11.2016 oraz 24-26.02.2017

Do wyboru jedno, tematy będą podane później.

 • WEBINARIA
  Czas: 10.2016 oraz 04.2017

Opcjonalnie dla wszystkich

 • FORUM SĄSIEDZKIE
  Miejsce: Polska
  Czas: 20-26.06.2017

Zgłoszenia przyjmujemy online, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Więcej informacji:

insha-ostiva.org

facebook.com/susidy3.0

Kontakt:

Marta Gawinek-Dagargulia marta.gawinek@sasiedzi3.org

Ivanna Chupak ivanna.chupak@susidy3.org

Katarzyna Dorota katarzyna.dorota@sasiedzi3.org

 

 

Call for participation

Neighbours 3.0 Polish-Ukrainian-Belarusian program for active people locally

09.02 – 18.03.2016

Poland, Ukraine, Belarus

What – according to you – is the best place to live? Safe, inspiring, full of people who are kind to each other, who spend time together in interesting and creative way? Is it space, where you can discuss important topics, learn something new and meet people from various cultures and environments? Place, where different theories and ways of life intersect, where people are willing to share their knowledge and work together?

If you have loads of energy and ideas of what to do to create such places, but you don’t necessarily know how to breathe life into them, we invite you to Polish-Ukrainian-Belarusian program for active people locally Neighbours 3.0.

We advise, support, inspire, help, give certain skills and knowledge and create space where you can actually meet similar, active people from Poland, Ukraine and Belarus.

Neighbours 3.0 – new dimension of society     

Basic values, on which the program is built, are solidarity, resposibility, equality, diversity, democracy, openness and critical thinking. We support people, who want to experience these values in practice through cooperation with others and realization of their own ideas.

We believe that building good neighbourhood matters, both on a local level – between neighbours from the same street – and international level, between neighbouring countries. We invite young people from Poland, Ukraine and Belarus to meet, learn from each other and exchange experiences. We practise non-formal education, ‘learning by doing’ (learning in practice) through various workshops, common work and project realization.

Who can participate in Neighbours 3.0

Program is aimed at people between 18 and 35 years old, living in Poland, Ukraine and Belarus, who want to start or continue their adventure with activation of local societies.

We invite people from various environments and with diverse education. We are open to students, non-students, volunteers from social organizations and ones who have never heard of them, people with or without a job, inhabitants of urban and rural areas.

We accept applications from individuals as well as local teams, consisting of two people, who have an idea for the project or change in their local community. Projects may have an international character, which means that they can be realized by participants from Poland, Ukraine and Belarus.

We also invite absolvents of Civic Engagement Workshop to cooperation. However there is one limitation: only one absolvent/absolventee(?) is allowed in a team

How do we work?

Program lasts from May 2016 to June/July 2017. During this time participants take part in international workshops, visit other Neighbours and work in local communities. According to the program, local projects and volunteering are tools of social change.

Invited teams come to one of three, seven-day meetings which take place in Poland, Ukraine and Belarus in May of 2016. During these events:

– we get to know each other and get closer through talks and activities

– we discuss chosen topics and issues concerning us, trying to approach them from different angles

– we act together (we organize local debates, create social gardens or learn how to combine old traditions with new technology in practice), integrate with local people and – with trainers help – carry out specific change,

– we work on the main idea of our project and start planning it

When applying, choose one out of following topics:

Topic 1: ‘Old-new borders: migration, integration, isolation’
07.05 – 14.05.2016

Where our internal and external borders really lie? On what basis we create them for ourselves? Which borders and barriers affect acceptance or rejection of other people? To what extent immigrants should take responsibility for integration? How does political changes and catastrophes – in individual countries as well as whole Europe – affect emigration? When country’s borders have human, supportive character and when conservative and filtering?

Important part of the meeting will be an event organized together in public space, during which people with different views will try to peacefully answer above questions.  

Topic 2: ‘Transformation of thinking: reality and technology’
07.05 – 14.05.2016

What customs and traditions mean in our life? How new technologies influence our way of thinking? Country – city: refuge of tradition – catalyst of innovation? Contemporary technology and former traditions – enhancer of self and collective development? What we can use, what to ignore, what to resign from, and what to combine?

During the meeting we will have an opportunity to learn old handcrafting techniques and we will try to combine them with hi-tech technologies for local change.

Topic 3: ‘Why do we need neighbourhood? Challenges and solutions’
14.05 – 21.05.2016

What exactly is neighbourhood and what does it mean to me? Where it starts? What distance and space is covered by term ‘neighbour’? What can you do, create, change with neighbour’s help? What’s the difference in creating good relationship with neighbours from the block of flats and with neighbours from Ukraine and Belarus? What old, neighbourly traditions tell us?

During the event we will work to create urban community garden. We will learn how this place works, how to found one and what do we need for it to prosper.

Specific schedule of events:

 • FIRST MEETING
  Place: Poland, Ukraine, Belarus
  Time: 7-14.05.2016 (Ukraine, Poland) and 14-21.05.2016 (Belarus)

Attendance to one of the meetings is mandatory

 • PROJECT MEETING
  Place: Ukraine, Belarus
  Time: 16-22.07.2016 and 23-29.07.2016

Attendance to one of the meetings is mandatory

 • REALIZATION OF THE PROJECTS
  Time: 08.2016 – 05.2017
 • INTERSHIPS: ‘Neighbour’ visits  and visiting other organizations
  Time: 09.2016 – 04.2017
 • TRAINING
  Time: 4-6.11.2016 and 24-26.02.2017

You can choose one, topics will be announced on a later date.

 • WEBINARIA
  Time: 10.2016 and 04.2017

Optional for everyone.

 • NEIGHBOUR FORUM
  Place: Poland
  Time: 20-26.06.2017

We accept online calls, you only need to fill call for application.

For more information click here:

dialogue-for-change.org

facebook.com/susidy3.0

Contact:

Marta Gawinek-Dagargulia

marta.gawinek@sasiedzi3.org

Ivanna Chupak

ivanna.chupak@susidy3.org

Katarzyna Dorota

katarzyna.dorota@sasiedzi3.org